KALENDARIUM SZKOŁY
W GĄSAWIE

Pierwsza szkoła w Gąsawie istniała już pod koniec XVIII wieku, była to szkoła parafialna.

1830.06.23 - Z polecenia rejencji nakazano po raz pierwszy dozór szkolny. Po długich obradach pomiędzy ówczesną rejencją a gminą umieszczono szkołę z braku osobnego budynku w dwóch izbach na tutejszej domenie.

1833. 06.26- Do obwodu szkolnego przyłączono Gąsawę miasto i domenę Komratowo i Marcinkowo Górne.

1838 r. - Miasto buduje osobny budynek dla szkoły, do której uczęszczają dzieci katolickie, ewangelickie i żydowskie (ob. część "starej" szkoły w której mieści się kuchnia oraz piętro nad kuchnią ).

1854 r. - Utworzono dla ewangelickich i żydowskich dzieci osobną szkołę. Szkoła ta mieściła się w budynku obecnego przedszkola.

1909 r. - Wybudowano szkołę w Gąsawie ( ob. budynek "starej szkoły").

1919 r. - Szkoła ewangelicka zostaje zlikwidowana z powodu braku uczniów.

1937 r. - Wybudowano dodatkowy budynek szkolny ( 2 izby; ob. klasa Va i IV b).

1950.04.30 - Otwarcie świetlicy przy szkole.

1951.05.17 - Remont budynku szkolnego ( podwórze osiatkowane, otynkowany budynek).

1953.09.01 - Remont szkoły.

1957. 09. 01 - Remont szkoły.

1960.09.07 - Oddanie baraku.

1964.10.15 - Uchwała Komitetu Rodzicielskiego o rozbudowie szkoły.

1967.04.18 - Spółdzielnia Remontowo Budowlana w Żninie rozpoczęła rozbudowę szkoły.

1967. 09.01 - Oddano obiekt w stanie surowym.

1968.08.04 - Nowowybudowana szkoła oddana do użytku (w sumie 11 izb lekcyjnych).

1971 r. - Rozbudowa szkoły ( dobudowano piętro, kotłownię, salę gimnastyczną).

1973 r.- Zburzono barak. Zaadoptowano sale lekcyjne w starym budynku szkolnym na kuchnię, świetlicę, i stołówkę.

1974.09.01 - Szkoła Podstawowa przemianowana na szkołę gminną.

"Z Kroniki Szkolnej"

Szkoła w Gąsawie według kroniki (założonej w 1850 roku, zaginionej w czasie wojny) istniała już pod koniec XVIII wieku. Była to szkoła parafialna w której uczył organista śpiewu kościelnego i miejscowy ksiądz czytania w związku z nauczaniem nauki religii. Pierwsza szkoła w znaczeniu obecnej szkoły powszechnej powstała w roku 1830, uczęszczały do niej dzieci wszystkich wyznań. Dopiero w roku 1854 utworzono osobną szkołę dla dzieci katolickich i szkołę dla dzieci ewangelickich, do której uczęszczały także dzieci żydowskie, Do obwodu szkoły katolickiej należały: Gąsawa, Marcinkowo, do obwodu szkoły ewangelickiej: Gąsawa, Marcinkowo, Komratowo i Łysinin. Szkoła ewangelicka miała zawsze tylko jednego nauczyciela i została w roku 1919 z powodu braku uczniów zlikwidowana. Szkoła katolicka liczyła początkowo 3 a później 4 i 5 nauczycieli. Około roku 1890 uczono jeszcze czytania i pisania w języku polskim, jednak kilka lat później wyłącznym językiem wykładowym był język niemiecki. Uczniowie w latach 1906 i 1907 brali udział w strajku szkolnym. Od tej pory wyrugowane zostały resztki języka polskiego. Dopiero rok 1919 przyniósł wolność, język polski stał się językiem wykładowym. Obecny gmach szkolny zbudowano w roku 1909, a dodatkowy budynek o 2 izbach szkolnych wybudowano w okresie międzywojennym w roku 1937. Z wybuchem wojny światowej w roku 1939 Niemcy wkroczyli do naszej miejscowości około 20 września, a już w listopadzie tego samego roku przystąpili do wysiedlania Polaków. Nauczycieli tutejszej szkoły, miejscowego księdza proboszcza Walentego Wnuka i większych gospodarzy wywieźli 5 grudnia do powiatu Mińsk Mazowiecki (50 km na wschód od Warszawy). W budynku szkolnym w czasie wojny mieściła się szkoła niemiecka. Tutejsza okolica została oswobodzona w styczniu 1945 roku. Nauczyciele zaczęli wracać z wygnania, obejmowali przedwojenne posady. W kwietniu 1945 roku szkoła zaczęła funkcjonować normalnie. Niestety wojna zniszczyła wszystkie akta szkolne, bibliotekę i wszystkie pomoce naukowe. Zniszczona została także pierwsza kronika tej szkoły prowadzona od 1850 roku. Krótko po II wojnie światowej szkoła liczyła 5 nauczycieli i 250 uczniów, realizowała program siedmiu klas szkoły powszechnej. Do rejonu szkoły należały miejscowości: Gasawa, Marcinkowo i Złotniki. Szkoła była szkołą zbiorczą dla: Szelejewa, Oćwieki, Łysinina, Godaw, Wenecji i Biskupina. W 1951 roku zaczęto pierwsze powojenne remonty w szkole: otynkowano budynek, osiatkowano podwórze, przestawiono 5 pieców. 1960/61 - zaszła potrzeba wybudowania lokali zastępczych. Przeniesiono barak, stojący uprzednio w miejscu obecnego Gminnego Ośrodka Kultury i ustawiono go na gruncie szkolnym. Szkoła zyskała dwie sale szkolne ( fizyczno-chemiczną i prac ręcznych ) oraz salę gimnastyczną. Władzom lokalnym dopomogło w tym przedsięwzięciu PPRN w Żninie, udzielając skromnych funduszy. Pomoc okazała również spółdzielnia produkcyjna w Biskupinie, PGR Marcinkowo, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, zaś dyrektor Zespołu Rybackiego PGR w Łysninie p. Zarecki przekazał szkole materiały budowlane. W 1964r. Komitet Rodzicielski przyjął uchwałę rozbudowy szkoły w Gšsawie w formie czynu społecznego. Rozbudowę szkoły rozpoczęła Spółdzielnia Remontowo - Budowlana w Żninie w dniu 18 IV 1967. 4.VIII 1968 nowo dobudowana szkoła została oddana do użytku. Szkoła posiadała w sumie 11 izb lekcyjnych. W październiku 1971 roku rozpoczęto po raz drugi rozbudowę szkoły w Gasawie. Podjęto się dobudowy piętra oraz kotłowni i zastępczej sali gimnastycznej. Wykonania pracy podjęła się ekipa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gasawie. W 1973 roku przystšpiono do dalszej modernizacji szkoły. Zburzono istniejący na budynku szkolnym barak i przeprowadzono adaptacje izb lekcyjnych w starym budynku na kuchnię, świetlicę i stołówkę szkolną.

Szkołą Kierowali:

- Józef Skonieczny od 1911 do 1949 roku ( 38 lat).
- Adam Falarz od 1949 do 1966 roku (17 lat).
- Roman Stręczyński od 1966 do 1985 roku ( 19 lat).
- Bożena Turostowska od 1985 do 1987 roku ( 2 lata).
- Wojciech Putz od 1987 do 1997 (10 lat).
- Od 1997 do 2002 roku dyrektorem szkoły była Wanda Maciejewska ( 5 lat).
- W roku 1999 utworzono Publiczne Gimnazjum w Gąsawie, którego dyrektorem do 2002 był Walenty Mazany(3 lata).
- W roku 2002 powstał Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie, którego dyrektorem jest do dziś Jacek Superczyński.

Klasa I i II 1924 rok
Klasa III i IV 1924 rok
rok 1929
Klasa II 1968 rok
Nauczyciele 1978 rok Rocznik 1963 w klasie VIII 1978 rok